Vijeće mladih općine Livno radi na poboljšanju položaja mladih u svojoj lokalnoj zajednici

Vijeće mladih općine Livno u razdoblju od lipnja do kolovoza 2012. godine provelo je anketno istraživanje o problemima, potrebama i položaju mladih u općini Livno. Uzorkom je obuhvaćeno 198 mladih ljudi starosti od 15 do 30 godina života.

Rezultati istraživanja su pokazali da:

 • Većina mladih u općini Livno živi u peteročlanoj porodici,
 • 5,56% mladih u općini Livno živi ispod egzistencijalnog praga, odnosno ukupan mjesečni prihod njihovog domaćinstva je manji od 400 KM,
 • Većina smatra da su mogućnosti zapošljavanja u općini Livno loše (40,61%) ili nikakve (41,12%),
 • Većina (78,44%) smatra da je potrebno imati dobre veze i poznanstva kako bi se uspješno zaposlili u općini Livno,
 • 34,78% ispitanika/ca smatra da je nepostojanje odgovarajućih programa zapošljavanja glavni razlog teškog zapošljavanja u općini Livno,
 • Više od polovine ispitanika/ca želi otići iz općine Livno ako im se ukaže bolja prilika, a 26% ih smatra da u Livnu nema budućnosti,
 • 70% mladih smatra da neće imati problema u ostvarivanju obrazovnih ambicija,
 • Više od 50% mladih govori barem jedan strani jezik,
 • Nezainteresiranost mladih i alkoholizam najprisutnija su socijalno patološka pojava, u 69% slučajeva to je odgovor ispitanika/ca, a većina smatra da je razlog loša ekonomska situacija i nebriga društva,
 • Zdravstvena zaštita mladih u općini Livno samo djelomično zadovoljava njihove potrebe, što smatra nešto manje od polovice ispitanika/ca,
 • Većina ispitanika/ca o seksualnom i reproduktivnom zdravlju informiše se putem interneta ili se uopće ne informiše,
 • 62% mladih u općini Livno nisu članovi nikakve organizacije ili skupine,
 • Nešto manje od polovine ispitanika/ca smatra da su omladinske organizacije najvažnije za poticanje aktivnog sudjelovanje mladih,
 • 74% je zainteresirano za volonterski rad, a 90% ih smatra da kroz volonterski rad mogu steći početno radno iskustvo,
 • Mladi u općini Livno slobodno vrijeme većinom provode za računalom ili u kafićima,
 • 43% smatra da boljem položaju mladih u općini Livno mogu doprinijeti ulaganjem u vlastiti razvoj i edukaciju,
 • Više od polovine ispitanika/ca smatra da su ekonomski problemi i nezaposlenost najveći lokalni problem mladih u općini Livno,
 • 78% ispitanika/ca smatra da je trenutni životni standard mladih u općini Livno loš ili jako loš.