Vatroslav Kuliš

Vatroslav Kuliš rođen je 1951. u Vidošima – Livno. Zagrebačku Školu primijenjene umjetnosti završio je 1971. godine. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi prof. Šime Perića.

Od 1978. do 2002. godine radio je u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” kao likovni urednik Opće enciklopedije i Hrvatskoga biografskog leksikona. Uz slikarstvo, bavio se grafi čkim dizajnom i scenografi jom. Autor je više grafi čkih mapa. Boravio je na studijskim putovanjima u Parizu (Cite des Artes), Munchenu, New Yorku, Melbourneu… Bio je član Galerije “Stećak” i Galerije “Arteria” u Zagrebu.
Radovi mu se nalaze u muzejima i galerijama u Hrvatskoj te u mnogim privatnim zbirkama u Hrvatskoj i svijetu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja među kojima su odličje “Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića” 1997., državna nagrada “Vladimir Nazor” za 2000. godinu, te godišnja nagrada Galerije “Forum” za 2003. godinu. Izlagao je na 100-tinjak samostalnih i više od 150 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Web: http://www.vatroslavkulis.hr