Livno mora pasti

u blizini livna 1943Na temelju dokumenata i literature autor raščlanjuje borbe za Livno u prosincu 1942. između partizana i ustaša. Naredbu za napad partizanski Vrhovni štab dao je 25. studenog 1942., a partizanska II. proleterska divizija zauzela ga je 15. prosinca 1942. Partizani su bili gotovo tri puta brojniji i s boljim naoružanjem. Ustaše su bile u prednosti jer su se branile u relativno utvrđenome naseljenom mjestu. Borbe su pokazale da su partizani bili bolje organizirani i spremniji za veće žrtve od ustaša koji su branili grad. Tijekom borbi stradao je veći broj civila, a nakon osvajanja grada partizani su bez opravdanog razloga strijeljali dio civila iz hrvatskih sela koji su se sklonili u grad.


Izvorni znanstveni članak
“Livno mora pasti”: borbe dijelova V. ustaškog stajaćeg zdruga s II. proleterskom divizijom za Livno u prosincu 1942. Godine
Autor: Davor Marijan ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska