Livanjski glagoljski fragment brevijara

Livno PanoramaU članku je opisan jedan list pergamene pronađen u Franjevačkom samostanu u Livnu gdje se i danas čuva. Skinut je s korica Habdelićeva Dikcionara iz 1670. godine. To je dio brevijara, Temporala, odnosno Knjige o Jobu, glave 30-32. Podrobna jezična raščlamba pokazala je, da je FgLiv odlomak hrvatskoglagoljskoga rukopisnoga brevijara pisanoga glagoljskim ustavnim pismom i crkvenoslavenskim jezikom hrvatske redakcije koncem 14. stoljeća u Bosni.

To potvrđuju i sljedeći paleografski čimbenici: pojedina slova probijaju dvolinijski sustav, gornju liniju prelaze A, @, L, a donju B, Z, X i P, dok H prelazi i gornju i donju liniju pisanja, štapić Q se nije posve spustio na donju liniju. Način završetka vertikalnoga poteza slova B i R karakterističan je za konac 14. st. Usporedba sa svim hrvatskoglagoljskim brevijarima koji imaju isti dio teksta: BrVat5, BrMos, BrDab i BrN2 pokazala je da je FgLiv po prijevodu najbliži Dabarskomu brevijaru, odnosno da su ta dva rukopisa vjerojatno imala isti predložak. Stoga se manjkavi dio teksta uspoređuje i rekonstruira prema tom brevijaru.

Premda zbog oštećenosti fragmenta nema dovoljno elemenata za pojedine tvrdnje, čini se da su ta dva teksta na nekim mjestima u prijevodu starija od onoga u BrVat5. Po jezičnim, morfološkim, obilježjima FgLiv se približava najstarijemu među uspoređenim rukopisima, BrVat5. Inovativnost u jezičnim crtama dolazi do izražaja na fonološkoj razini, posebice kod refl eksa jata. Među svim uspoređenim rukopisima FgLiv ima najviše ikavskih refl eksa jata, što ga vezuje za Bosnu gdje su osobine narodnoga jezika brže prodirale u liturgijske rukopise nego u većinu hrvatskoglagoljskih misala i brevijara. Hrvatskoglagoljski rukopisi istoga razdoblja dosljednije čuvaju jat.

Na morfološkoj su razini očuvani hrvatski crkvenoslavenski oblici kod imenica, zamjenica, pridjeva i glagola, osim u onim primjerima koji se tiču fonoloških mijena u svezi s jatom. U leksiku FgLiv potvrđeno je nekoliko arhaičnih leksema iz najstarijega slavenskoga književnoga jezika: [litoras]lie, vs(e)m(o)gi, prišalcь, črevo